viernes, 31 de octubre de 2008

9 d’octubre, dia dels enamorats

El nou d’octubre, es el dia dels valencians per excelencia, apart de “celebrar”, que Jaume I, entrara a Valencia Ciutat en la finalitat de reconquerir-la, tambe es celebra Sant Donis, que es considerat el dia de los enamorats valencians, la tradicio diu que els homens han de regalar a les dones “la mocadorà”, un mocador del coll que guarda productes de l’horta elaborats en maçapa i la “piula”

Durant el segle XV la festa adquiri caracter mes ruidos i festiu, des dels terrats es llançaven “triquitraques”, “piuletes” i “tronadors”. En el pas del temps la festa fou a mes i junt en l’increment del dispar de petarts, es començà a consumir productes del camp, com olives, chufes, almeles, pinyons etc.

Pero despres de la Guerra de Succesio, Felip V, suprimi els Furs de Valéncia i prohibi les celebracions del dia de Sant Donis. Per a sortejar la prohibicio, els valencians i mes concretament els confiters començaren a elaborar “les piuletes” i “tronadors” i les frutes, en maçapa, costum que ha arribat fins els nostres dies.

Hi ha atra costum que tamben ha arribat fins a nosatros, i es “la mocadorà”. Consistix en un mocador de seda que es plena dels dolços anteriorment citats. A les quatre puntes del mocador s’anuden, donant-li forma de bossa. Este regal es regala a les dones en senyal d’amor i estima. Esta costum ve des del mateix dia de la conquesta de la ciutat, en que les dones de Valencia, regalaven als conqueridors frutes fresques embolicades en mocadors rustics.

La Senyera jagant triumfa en la Provesso Civica

SenyeraPJV Despres que un grup de pancatalanistes vingeren a humillar als valencians despenjant d'esde una de les fronteres proximes a l'Ajuntament del cap i casal una marfegaa. Els foralistes valencianistes ,que asistirem a la Provesso Civica, reaccionarem rapidament; Desplegant la nostra Senyera jagant del Grup D,accio Valencianista en la Provesso Civica Ahon pronte mos incorporarem els del GAV-Picassent.


La provesso Civica comença una hora tart per que el poble valencià no va permetre que la Real Senyera, bandera nacional dels valencians, passara baix l’estelada, bandera estrangera i imperialista. No obstant aço, la provesso civica va estar marcada per la normalitat i l’ambient festiu i patriotic dels nous d’octubres.

Enguany volem denunciar les agresions catalanistes que venim sufrint en este dia tant important i denunciem la pasivitat de la generalitat valenciana davant de esta clase de criminals i que li se dise manifestarse ,a cas a mosatros se mos disaria manifestarnos en cataluÑa? no aixo es tot.

Gandia un clamor Valencianiste contra el Catalanisme

Joventuts d'el GAV
Ahir divendres per la vespra varem viure u dels moments mes alegres i emocionants que se recorden en el valencianisme actiu, al vore les carrers de Gandia plens de gent de totes les edats, en una manifestacio que va convocar unes 1.600 persones.

Tot va començar en la peticio que Coalicio Valenciana va fer a la delegacio del Govern en tal de fer una manifestacio que recorreguera les principals carrers de Gandia per a fer vore el rebuig front al Correlengua, celebracio en tintes pancatalanistes que any darrere any tenim que soportar. Despres de fer alguns canvis en el recorregut, la manifestacio es va autorisar i la maquinaria es va ficar en marcha. Una convocatoria feta en una rapidea extraordinaria va conseguir omplir uns quants autobusos i un bon grup de coches que eixiren de Valencia a les 6 de la vespra, en tal de reunirse en la gent valencianista de Gandia a les 8.

Aixina va escomençar el recorregut. Ben curtet per exigencies de les autoritats, pero contundent, fort, ple de gent, especialment gent jove que obri els ulls front a les mentires i les trames de l´educacio pancatalanista a la que se ven somesos. S´ escoltaren moltisims cantics i lemes valencianistes entre el flamejar de les senyeres que omplien lliteralment els carrers sense deixar un milimetro buit en un marejol de bons valencians.

La participacio del Grup d´Accio Valencianista, i especialment de les Joventuts va ser espectacular. En la nostra memoria queden moments inoblidables per ad un valencia de cor, com la visio de la grandiosa i preciosa Senyera de les Joventuts onejant poderosa en les carrers de Gandia entre els vitors de la gent del poble, especialment en les trams mes estretes, omplint el carrer en manifestacio de la seua grandea com simbol de la nostra gran passio per la terra valenciana.La manifestacio va concloure en un comunicat realisat pel President foral de Coalicio Valenciana, en Juan Garcia Sentandreu, que va arrancar els aplaudiments del public que omplia la placa. Destacable sense dubte ningu el cada vegada mes crecient interes de la gent jove per el valencianisme, tal i com se va vore en la celebracio del pancatalanista Correlengua, quan testics presencials relataven com la gent s´unia als valencianistes espontaneament. Lo mateix va succeir ahir. La gent de Gandia, especialment les mes jovens, s´unien a la marcha i demanaven senyeres per a onejarles en orgull.

Una vespra preciosa per al nostre record i un nou exit del poble valencia. Mai podran en mosatros.VORE MES FOTOS DE LA MANIFESTACIO

¡ NO MOS FAREU CATALANS !

Enllas del Gav Gandia seccio de la safor http://www.gav-gandia.com/

El Peno de la Conquesta, una falsa reliquia

En el sigle XIV, pero sobre tot en el XV, florixen quantitat de reliquies que son entregades a les iglesies, sense importar molt ni la seua procedencia, ni per descontat la seua autenticitat. La fama i prestigi que alcançaven determinats temples per estos vestigis (no qüestionats per la mentalitat ciutadana de l'epoca), aconseguien, d'una banda, fidelisar als feligresos proxims (eren temps on proliferaven la construcio massiva d'iglesies), i d'una atra, i en funcio del tipo de reliquia, obtindre un continu pelegrinage per a la contemplacio de les mateixes, lo que es traduïa en un aument considerable de donatius.

A manera d'eixemple, nos trobem que, sense tindre constancia per part de l'Evangeli de malformacions congenites de Jesús o dels apostols, es relacionen tres prepucis de Crist: en Anvers, Hildesheim i Santiago de Compostela. De Sant Joan Baptiste s'han arribat a contabilisar mes de 60 dits (entre ells 11 indexs) en diverses iglesies i convents europeus, 7 caps de sant Felip, 17 braços de sant Andreu, o les mes de 500 dents de santa Apolonia, en França. Tambe son curioses les llentilles i pa sobrants de «l'Ultim Sopar» en el Sancta Sanctorum de Roma, o la cua de l'aca que va portar a Jesús, en el Museu de Prehistoria Contemporania. Encara que pot ser, les reliquies mes extraordinaries d'esta enumeracio que podria ser inacabable, siguen el «suspir» de Sant Josep, que es troba en una botella depositada per un angel en una iglesia proxima a Blois i conservada ara en el Sancta Santorum del Vaticà, o el portentos estornut de l'Esperit Sant, que guardat tambe en una botella es venerava en l'iglesia de Sant Frontino i que hui està, tambe, en el Sancta Sanctorum.

La catedral de Valencia es rica en la coleccio de reliquies, pero per a no cansar al llector i posar alguna referencia de les que es conserven en la nostra Comunitat, nomes indicar que en Lliria tenim plomes dels arcangels Gabriel i Miquel.

Pero parlant de falses reliquies, no podia deixar de mencionar, aprofitant el 800 aniversari del naiximent del rei Jaume I, aquelles que es relacionen en el nostre monarca i que de forma enganyosa per als visitants «exhibix» el Museu Historic Municipal de l'Ajuntament de Valencia. Entre les «perles» expostes figuren l'espasa del rei, el supost escut o Trofeu de la conquesta en el fre i espola, encara que de totes estes reliquies la que se'n porta la palma es el famos, i hui emblema dels catalanistes, «Peno de la Conquesta». De tots estos objectes s'han publicat diversos estudis que desmonten la seua autenticitat, per lo que, de moment, no reincidirem en els mateixos. Pero davant l'insistencia dels catalanistes en reivindicar, una vegada mes (en esta ocasio en motiu de l'Any de Jaume I), el «Peno de la Conquesta» com a emblema nacional dels valencians, en contraposicio de la nostra Real Senyera, nos obliga a insistir en que el «Peno», es mes fals que les plomes dels arcangels Gabriel i Miquel.

Encara que en atres articuls incidirem en l'impossibilitat historica de que la reliquia exposta fora la que isaren els moros en la torre d'Ali Bufat (despres del Temple), convindria recordar lo que ya denunciava el prestigios Roc Chabàs, davant de la presunta falsetat del Peno en 1900, arreplegat per Carreres Candi en Geografia del Regne de Valencia, Tom de la provincia de Valencia, p.550: «?no es posible sea la bandera real la que tiene el Ayuntamiento, porque la tela, pintura y paleografía de la fecha la denuncia como obra del siglo XV o XVI».

Les afirmacions de Roc Chabàs, i la de tants atres investigadors, hagueren quedat confirmades ademes de historicament, cientificament, d'haver-se completat les proves oportunes. M'explique. Era principis dels anys 90, quan la regidora de l'Ajuntament de Valencia Mª Dolores García Broch, fidel a la promesa electoral (cosa inedita en la classe politica), li va demanar ajuda al gran valencianiste i llavors president del Colege de l'Art Major de la Seda, Edison Valls, l'assessorament tecnic per a, d'una vegada per sempre, desmontar la falacia del Peno. Edison va contactar en els millors experts del textil, en la vila d'Alcoy. Sense entrar ni en qüestions politiques ni culturals, i cenyint-se exclusivament a la seua professionalitat, ya a simple vista van detectar els tecnics que, el «torçut dels draps» no corresponien a l'epoca del supost orige del Peno (S. XIII), sino mes be al XV. Se'ls va propondre la realisacio de la prova del Carboni 14, per a determinar la seua data exacta, descartant-la els experts, ya que van concloure que era molt mes rigorosa, per a este cas per la seua precisio, la prova del Polen.
Mª Dolores García Broch, i en ella tots els valencians que no volen conviure en falses mentires que denigren al nostre poble, va vore trencat el seu proposit quan va rebre la prohibicio contundent de seguir en l'investigacio per part del seu president de partit (UV) i tinent alcalde, Vicente Gónzalez Lizondo. La rao, encara que incompressible, era molt senzilla: UV estava negociant, en eixe moment, en diversos partits, entre ells els de tall catalaniste liderats per Rafael Blasco i Pepa Chesa; i un dels requisits «indispensables» per a que fructificara el mateix, era la paralisacio de l'investigacio del Peno. Poc de temps despres es firmaven les «Bases minimes per a una Convergencia Valenciana». L'escandol que va provocar la filtracio i denuncia de les «Bases», redactades en perfecte catala, va abortar este proyecte politic antinatura.

A la prensa va transcendir (i aixina es va publicar) que, no es podia realisar la prova al Peno davant de l'impossibilitat de trobar la «clau» de l'urna a on es conserva, quan la realitat es que no es necessita cap clau, ya que s'obri per darrere de la vitrina.

A García Broch, l'encabotament en ser lleal al seu poble, li va costar patir un calvari en el seu partit, i els valencians nos quedarem sense la prova científica, encara que tenim les historiques que son igual de rotundes i contundents per a demostrar la falsetat de la reliquia del Peno.

Grandea valencianista front al imperialisme catalaniste

Vergüenza es lo que ha sentido la sociedad valenciana cuando un grupo de radicales de las Juventudes del partido antivalencianista ERPV han descolgado una bandera independentista de uno de los edificios cercanos al ayuntamiento. El GAV en ese momento se ha cruzado en la avenida y ha paralizado la marcha, para impedir que nuestra Real Señera pasara de forma humillante por debajo de dicha bandera anticonstitucional. Numerosos jóvenes valencianistas han intentado acceder al edificio donde estaban cobijados cobardemente estos provocadores, pero la policía nacional había vallado la puerta del edificio y los ha protegido.


Esta clara provocación por parte de ERPV ha conseguido exaltar los ánimos de los miles de valencianos que se agolpaban en la Plaza del Ayuntamiento y junto al edificio. Se han tirado vallas, varias mujeres de mayor edad han tenido que ser atendidas por crisis nerviosas, incluso algunas estaban llorando. La policía ha cargado contra los miembros del GAV que intentaban acceder al edificio, mientras los políticos del PP y PSOE callaban y permitían esta agresión.


Los provocadores catalanistas no han bajado en ningún momento a dar la cara, a sabiendas de que los congregados se les tirarían encima. Ni un solo policía ha identificado a los radicales catalanistas, tenían ordenes de no hacer nada, así nos lo han explicado, es mas, no podían acceder al edificio porque no tenían una orden judicial. Eso si, para protegerles si que no les ha hecho falta ninguna orden judicial.Tras retirar los catalanistas la bandera pro-terrorista catalana, con todo el pueblo valenciano gritando consignas contra ellos, como "Puta Cataluña" "Vamos a subir" o "Esa bandera la vamos a quemar", el GAV ha permitido que se reanude la marcha.
Durante la procesión cívica la provocación de los catalanistas la han pagado una veintena de radicales del BLOC JOVE, que han tenido que ser escoltados por la policía por los insultos y amenazas que les llovían de todos lados. Tanto ha sido el miedo que tenían, que la policía los ha escoltado hasta el mismo autobús.


Culpamos al Delegado del Gobierno por permitir lo ocurrido esta mañana. Culpamos al gobierno valenciano por no hacer nada por impedirlo. Estos últimos solo se reían y se hacían los tontos, como si no hubiera pasado nada. Se reían de todos los que estaban en la procesión, se reían de todos nosotros. Culpamos a ERPV de radicalizar al valencianismo, porque eso si es cierto, han conseguido que por primera vez desde 1979 hoy todo el valencianismo estuviera contra ellos. Hoy gente que hasta ahora acudía a la procesión de forma moderada, se ha unido a nuestra causa, algunos han "radicalizado" aun mas sus posiciones. Esta gentuza ha conseguido crear un mayor anticatalanismo entre la sociedad valenciana.


Exigimos, que se identifique a los provocadores, que el Delegado del Gobierno tenga la gallardía de sancionarlos de manera contundente. Que se depuren responsabilidades políticas y policiales de las agresiones sufridas durante la procesión cívica. Que esta agresión no les salga gratis, porque el valencianismo activo NO LO VA PERMITIR.


uan Garcia Sentandreu ya ha denunciado ante el juzgado estos hechos por ser constitutivos de los delitos de perturbación ilícita contra el derecho de manifestación, delito de enaltecimiento del terrorismo y la violencia, y por ultimo por ser constitutivos del delito de desordenes públicos.


Par a vore el comunicat de Coalicio i la denuncia puncha açi

Per a vore noticia puncha açi: ValenciaFreedom.com

Per a vore les foto de El Palleter puncha açi

Fil obert en el foro de ValenciaFreedom.com

Cine en català Inquiet de Picassent en més subvencions

Picassent
La fundación Autor patrocina la novedosa sección A corre-cuita del festival de cine en valenciano Inquiet
Última actualización 13/10/2008@06:35:26 GMT+1
La Fundación Autor, brazo cultural del Grupo Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), será, junto a la Fundació Sambori, patrocinadora oficial de la "novedosa y atrevida" sección 'A corre-cuita' de la cuarta edición del festival de cine en valenciano Inquiet, con el fin de estimular y potenciar la más joven creación audiovisual.
El concurso, que cuenta también con la colaboración de todas las universidades valencianas, pretende ser, según informaron fuentes de la entidad, una puerta de entrada al audiovisual para los futuros realizadores de cine valencianos. Para ello, a partir de un lema propuesto por los organizadores del certamen, los participantes deberán realizar un cortometraje en valenciano entre los días 15 y 30 de octubre.

Además, los cortometrajes deberán rodarse en Picassent y estas obras pasarán a formar parte del festival y competirán por importantes premios. Concretamente, el festival Inquiet repartirá tres premios entre los participantes, de forma que el cortometraje ganador recibirá 1.000 euros y 40 horas de asistencia técnica en las instalaciones de la SGAE, valoradas en 4.000 euros. Por otra parte, tanto el ganador como los clasificados en segunda y tercera posición tendrán la posibilidad de realizar un curso de formación de la Fundación Autor.

'A corre-cuita' pretende fomentar la creación de audiovisuales en valenciano, además de convertirse en un "posible trampolín" para jóvenes creadores que están empezando y no disponen de los medios necesarios para llevar a cabo sus proyectos. Por este motivo, el concurso prestará más atención a la originalidad de los cortos participantes que a su calidad técnica, por lo que se dará la posibilidad de que se grabe con cualquier tipo de soporte, desde un teléfono móvil hasta una cámara profesional.

La sección 'A corre-cuita' se enmarca dentro del festival de cine en valenciano Inquiet, que celebrará su cuarta edición entre el 20 y el 29 de noviembre y se ha consagrado como el único festival de cine en valenciano.

Esta sección será un anticipo del Inquiet, que este año cuenta con más de 100 obras presentadas, entre largometrajes, cortometrajes, documentales y videoclips.

Ya veus... ara se suma l'SGAE, atra panda de vividors. quemao quemao quemao
¿Ara tambe mos faran pagar als picassentins el canon per gravar en els CD's o DVD's els videos merdosos en català?

¡¡FORA EL CINE EN CATALÀ DE PICASSENT!!
¡¡FORA EL CONCEJAL DEL BLOCK D'INCULTURA ARTURET!!


¿Eres de Picassent o contornà? Vine al GAV Picassent.http://www.valenciafreedom.com/web/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13916&highlight=gav+picassent&sid=a4dce5ed37a355aef6a2dddb2c4aeb4a

Aportacions voluntaries al GAV Picassent

Si voleu colaborar en nostre moviment valencianista podeu contribuir

economicament a la nostra llabor del desenroll de nostres activitats

valencianistes de promocio , difusio de la cultura , senyes d'identitat pura

i netament valencianes en el nostre numero de conter bancari un salut

i vixca valencia i nostra llengua valenciana.

Gracies per les aportacions voluntaries.

3159-0047-99-2140038718


GRACIES A TOTS AQUELLES PERSONES O ENTITATS QUE ESTAN COLABORANT EN MOSATROS VOS EHU AGRAIM MOLTISIM VIXCA VALENCIA .